Kontakty

znakObec Polepy
Polepy 131
280 02 Kolín

IČO: 00235644

Bankovní spojení:
ČSOB 272620115/0300

E-mail:
oupolepy@obecpolepy.cz

Účetní:               321 725 362
Starosta:            724 180 515
Místostarosta: do konce volebního období neobsazeno

Dat. schránka: 5s5bmew

Úřední hodiny účetní:
Po, St   14 - 21
Út, Čt     9 - 12 

Úřední hodiny starosta:
Po, St   18 - 21

Rychlé odkazy

Geosense


MAS Podlipansko


Logo Jon


BEZPEČNÝ KOLÍN

Partneři

TPCA

VSK

Poline

Nadace ČEZ

Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 185/2018

Oznámení o zahájení územního řízení: Polepy kVN, TS Eltraf, kNN demontáž venkovního vedení

Městský úřad Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I

Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 34233/18-vanc

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035

Teplická 874/8

Děčín IV-Podmokly

405 02 Děčín 2

zast. AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909

Bobnická 2020/8

288 02 Nymburk 2

Naše zn.: SU 5076/2018

Počet listů: 5

Příloh/listů: 0

Vyřizuje: Josef Vančura

Telefon: 321 748 255

E-mail: josef.vancura@mukolin.cz

Datum: 10.04.2018

- Polepy kVN, TS Eltraf, kNN demontáž venkovního vedení

- na pozemcích stavební parcela číslo 2, pozemková parcela číslo 4/3, stavební parcela číslo

6/2, 6/4, 8/1, 11/1, 13/1, 14/1, 17/1, 18, pozemková parcela číslo 24/1, stavební parcela číslo

25/1, pozemková parcela číslo 27/1, stavební parcela číslo 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 32,

33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 42, 45, 46/1, 47, 51, 55, 59/1, 60, 66, 71/1, 98/1,

pozemková parcela číslo 170/1, 252/1, 252/13, 258/1, 258/2, 258/18, 258/26, 258/29, 258/34,

269/1, 269/4, 269/5, 269/6, 274/1, 274/6, 274/8, 274/9, 274/10, 274/11, 275/1, 275/2, 275/4, 275/5,

275/6, 275/10, 275/12, 275/13, 275/15, 276/1, 371 v katastrálním území Polepy u Kolína.

Oznámení

zahájení územního řízení

Dne 13.03.2018 podala spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02

Děčín 2 v zastoupení AZ Elektrostav, a.s., IČ 45149909, Bobnická 2020/8, 288 02 Nymburk 2 žádost na

vydání územního rozhodnutí na stavbu: Polepy kVN, TS Eltraf, kNN demontáž venkovního vedení (AZ

Elektrostav) na pozemcích stavební parcela číslo 2, pozemková parcela číslo 4/3, stavební parcela

číslo 6/2, 6/4, 8/1, 11/1, 13/1, 14/1, 17/1, 18, pozemková parcela číslo 24/1, stavební parcela číslo 25/1,

pozemková parcela číslo 27/1, stavební parcela číslo 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 32, 33, 34/1, 34/2,

35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 42, 45, 46/1, 47, 51, 55, 59/1, 60, 66, 71/1, 98/1, pozemková parcela číslo 170/1,

252/1, 252/13, 258/1, 258/2, 258/18, 258/26, 258/29, 258/34, 269/1, 269/4, 269/5, 269/6, 274/1, 274/6,

274/8, 274/9, 274/10, 274/11, 275/1, 275/2, 275/4, 275/5, 275/6, 275/10, 275/12, 275/13, 275/15, 276/1, 371

v katastrálním území Polepy u Kolína. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební

zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a

známým účastníkům řízení

U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, upouští

stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje

dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Městský úřad Kolín zn.: MUKOLIN/SU 34233/18-vanc

2/5

Stavební úřad zároveň stanoví, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska

uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Kolín,

odbor výstavby – stavební úřad, úřední hodiny: Pondělí a Středa 8:00 – 17:00, ostatní dny po telefonické

domluvě).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání regulačního plánu, jakož i

územního plánu obce, se v souladu s ustanovením §89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,

a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona,

se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů občanů obce. Osoba, která je, účastníkem řízení

podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru

v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c),

může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen

veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují

uvedené požadavky, se nepřihlíží.

otisk úředního razítka

Josef Vančura, v.r.

referent

oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020/8, 288 02 Nymburk 2, DS: PO, yttczpb

Doručí se:

Pavel Brant, Polepy 96, 280 02 Kolín 2

Alena Brantová, Polepy 96, 280 02 Kolín 2

Martin Karaivanov, Polepy 232, 280 02 Kolín 2

Městský úřad Kolín zn.: MUKOLIN/SU 34233/18-vanc

3/5

Marie Čábelová, Polepy 63, 280 02 Kolín 2

František Vnouček, Polepy 54, 280 02 Kolín 2

řetislav Pazdera, Polepy 137, 280 02 Kolín 2

Jaroslav Marhan, Polepy 43, 280 02 Kolín 2

Martina Czanková, Polepy 6, 280 02 Kolín 2

Věra Zítková, Polepy 53, 280 02 Kolín 2

Miroslav Špinka, Polepy 199, 280 02 Kolín 2

Blanka Špinková, Polepy 199, 280 02 Kolín 2

Václav Civín, Polepy 56, 280 02 Kolín 2

Květoslava Civínová, Polepy 56, 280 02 Kolín 2

Petr Holeček, Polepy 66, 280 02 Kolín 2

Alena Tichá, K. V. Raise 559, Sendražice, 280 02 Kolín 2

Renáta Vacherlohnová, Rooseveltova 65, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Leoš Dostál, Polepy 10, 280 02 Kolín 2

Josef Lelek, Úslavská 593/12, Čakovice, 196 00 Praha 96

Marie Lelková, Úslavská 593/12, Čakovice, 196 00 Praha 96

Jiří Josef, U Borků 226, Kolín V, 280 02 Kolín 2

Miloš Josef, Polepy 233, 280 02 Kolín 2

Oldřich Chroust, Polepy 12, 280 02 Kolín 2

Radka Chroustová, Polepy 12, 280 02 Kolín 2

Jaroslav Šafránek, Jenečská 233/8, Liboc, 161 00 Praha 614

Hana Šafránková, Jenečská 233/8, Liboc, 161 00 Praha 614

Jaroslav Adamec, Polepy 14, 280 02 Kolín 2

Anna Adamcová, Polepy 14, 280 02 Kolín 2

Naděžda Tomsová, Dobšice 67, 289 05 Žehuň

Jiří Jech, Polepy 48, 280 02 Kolín 2

Zdeněk Fišer, U jeslí 2269/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Michal Benda, Zahradní 286, 281 21 Červené Pečky

Michaela Šírová, Nebovidy 48, 280 02 Kolín 2

Věra Mrázová, Na úlehli 1258/5, Michle, 141 00 Praha 41

Miroslav Dlouhý, Dygrýnova 822/19, Černý Most, 198 00 Praha 98

Věra Dlouhá, Dygrýnova 822/19, Černý Most, 198 00 Praha 98

Jiří Stejskal, Polepy 21, 280 02 Kolín 2

Ludmila Stejskalová, Polepy 21, 280 02 Kolín 2

Pavel Hruška, Polepy 33, 280 02 Kolín 2

Libor Křelina, Polepy 24, 280 02 Kolín 2

Ivana Křelinová, Polepy 24, 280 02 Kolín 2

Jaroslava Skokanová, Polepy 69, 280 02 Kolín 2

Jan Šafránek, Polepy 214, 280 02 Kolín 2

Vladimír Šafránek, Polepy 213, 280 02 Kolín 2

Jiří Mejzr, Polepy 212, 280 02 Kolín 2

Evženie Mačková, Polepy 220, 280 02 Kolín 2

Stanislava Veverková, Polepy 29, 280 02 Kolín 2

Michal Štěpánek, Polepy 31, 280 02 Kolín 2

Zuzana Štěpánková, Polepy 31, 280 02 Kolín 2

Martina Hájková, Polepy 32, 280 02 Kolín 2

Josef Košata, Polepy 2, 280 02 Kolín 2

Jiří Novák, Polepy 39, 280 02 Kolín 2

Jaroslava Nováková, Polepy 39, 280 02 Kolín 2

Rostislav Vodička, Polepy 206, 280 02 Kolín 2

Václav Suchý, Polepy 4, 280 02 Kolín 2

Věra Suchá, Polepy 4, 280 02 Kolín 2

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 7tdtvte

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,

150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx

Obec Polepy, Polepy 131, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 5s5bmew

Městský úřad Kolín zn.: MUKOLIN/SU 34233/18-vanc

4/5

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO,

dbyt8g2

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha

28, DS: OVM_R, 4bdfs4u

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

pozemková parcela číslo 5/1 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 24/2 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 41/1 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 24/2 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 52 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 64 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 61 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 100/1 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 70 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 52/1 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 386 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 52 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 30 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 67 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 381 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 19 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 63 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 56 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 37/2 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 63/1 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 43 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 44 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 48 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 37/3 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 3 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 6/4 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 5/3 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 6/1 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 6/3 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 4/1 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 7 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 8/2 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 9/1 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 12 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 10/2 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 11/2 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 13/2 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 14/2 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 6/1 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 14/2 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 307 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 8/3 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 46/1 v katastrálním území Polepy

pozemková parcela číslo 387 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 37/3 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 16 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 26/1 v katastrálním území Polepy

stavební parcela číslo 31 v katastrálním území Polepy

Městský úřad Kolín zn.: MUKOLIN/SU 34233/18-vanc

5/5

Vyvěšeno: 11. 4. 2018

Datum sejmutí: 27. 4. 2018

Zpět