Navigace

Obsah

Zpět

Pravidla k Programu zodpovědného nakládání s odpady (PZNsO)

PRAVIDLA

k

Programu zodpovědného nakládání s odpady („PZNsO“)
v obci Polepy č. 2/2017

 

Pravidla schválena: Zastupitelstvem obce Polepy

Schválena dne: 11. 9. 2017

 

Zastupitelstvo obce Polepy schválilo dne 11. září 2017 usnesením č. 8-8/2017
„Pravidla k Programu zodpovědného nakládání s odpadky“.
 

Cílem tohoto programu je snížit produkci směsného odpadu a zvýšit podíl separace,
dát občanům možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku a učinit tak systém nakládání s odpady spravedlivější a motivačnější.

 

 

Základní pojmy

Pro účely těchto pravidel:

 

 1. komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

 

 1. směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek odpadu, jako je papír, plast, sklo, bioodpad, kovy, textil atd.,

 

 1. biologicky rozložitelný odpad (dále jen “bioodpad”) je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem,

 

 1. sběrná nádoba je typizovaná nádoba/pytel určená k odložení komunálního odpadu (tzv. popelnice, kontejner, nebo velkoobjemový kontejner) nebo zvláštní sběrná nádoba popř. pytel pro odděleně vytříděné složky komunálního odpadu. Ve sběrné nádobě/pytli je komunální odpad přechodně shromažďován do doby svozu. Sběrné nádoby či pytle neoznačené definovaným čárovým/QR kódem nebudou od 1. 1. 2018 v den svozu obslouženy. Definovaný čárový/QR kód je kód, který dodala obec.

 

 1. sběrné místo je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny,

 

 1. okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 1,5 m (všemi směry) od sběrných nádob,

 

 1. svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou uzavřelo obec smlouvu na zajištění systému svozu a likvidace odpadů nebo její subdodavatel,

 

 1. objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci,

 

 1. vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt,

 

 1. program zodpovědného nakládání s odpadky (dále jen “PZNsO“) je systém nakládání s odpady založený na adresném odkládání odpadů,

 

adresné odkládání odpadů je odkládání odpadů do čipem popř. čárovým/QR kódem označených nádob nebo pytlů přiřazených ke konkrétnímu stanovišti,

 

 1. stanoviště je skupina účastníků systému (jeden a více účastníků), kteří odkládají odpady do společných nádob a pytlů. Nádoby a pytle jsou na základě identifikačního čísla nádoby popř. pytle přiřazeny k daným účastníkům systému. Stanoviště je zejména rodina popř. bytový dům,

 

 1. odpadový účet je vytvořen správcem (administrátorem) každému stanovišti. Účet definuje stanoviště a jeho odpadové toky,

 

 1. identifikační číslo nádoby (dále jen “ID nádoby“ či „Barcode“) je číselný kód uvedený na čárovém/QR kódu popř. čipu připevněném na sběrné nádobě nebo pytli,

 

 • identifikační číslo stanoviště (dále jen “ID stanoviště“) je číselný kód, který je danému stanovišti přiřazen svozovou společností popř. obcí,

 

 1. kontaktní osoba stanoviště je zástupce stanoviště, který za své stanoviště jedná se svozovou společností popř. s příslušným odborem obce ve věcech odpadového hospodářství. Vyplňuje odpadový dotazník a inventuru stanoviště,

 

 1. správce stanoviště je zástupce více jak 20 členného stanoviště, který za své stanoviště jedná se svozovou společností popř. s příslušným odborem obce ve věcech odpadového hospodářství. Vyplňuje odpadový dotazník a inventuru stanoviště,

 

 1. správce nádoby je osoba, která má právo přijmout případně odmítnout nové uživatele, kteří si do svého odpadového účtu uvedou ID nádoby spravované správcem. Dále správce může bez uvedení důvodu stávajícím uživatelům nádoby odepřít užívání dané nádoby,

 

 1. odpadový dotazník je formulář, do kterého kontaktní osoba/správce stanoviště uvede, jak dané stanoviště nakládá s jednotlivými druhy odpadů. Vzor odpadového dotazníku tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel,

 

 1. inventura stanoviště je formulář, do kterého kontaktní osoba/správce stanoviště uvede účastníky systému a sběrné nádoby tvořící dané stanoviště. Vzor inventury stanoviště tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel,

 

 1. vybrané odpady jsou odpady, které je účelné třídit adresně a přiřadit je k danému stanovišti. Jedná se o druhy odpadů jako je plast případně plast s nápojovými kartony, papír, kovové obaly, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk. Návod jak třídit vybrané odpady tvoří přílohu č. 7 těchto pravidel,

 

 1. eko body za třídění odpadů jsou body udělovány za odevzdané/obsloužené vybrané odpady, které splnili podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad. Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad tvoří přílohu č. 8 těchto pravidel,

 

 1. eko body za efektivní využívání nádob a pytlů jsou body udělovány za třídění odpadů jako je bioodpad, sklo a textil. Míra třídění těchto druhů odpadů se posuzuje dle efektivity využívání sběrných nádob a pytlů,

 

 1. eko body za snižování produkce odpadů jsou body udělovány za způsoby, kterými se snižuje produkce odpadů, např. ekologické nakupování a jiné způsoby. Seznam způsobů snižování produkce odpadů, které občané nejčastěji uvádějí, tvoří přílohu č. 3 těchto pravidel,

 

 1. zaplněnost je koeficient, který určuje míru využití nádoby, pytle či balíku. Tímto koeficientem se upravuje výše eko bodů za třídění odpadů,

 

 1. celkový objem obsloužených nádob a pytlů je součtem objemů vyprázdněných sběrných nádob a odevzdaných pytlů[1] se směsným odpadem, s plastem, s papírem a s bioodpadem za daný PZNsO rok,

 

 1. úroveň třídění je procentuální zastoupení objemu obsloužených sběrných nádob a pytlů s plastem, s papírem, s bioodpadem v celkovém objemu obsloužených sběrných nádob a pytlů se směsným odpadem, s plastem, s papírem a s bioodpadem za daný PZNsO rok,

 

 1. maximální roční počet eko bodů je součtem eko bodů, které účastník systému může získat na základě ročního celkového objemu obsloužených nádob a pytlů přepočteného na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby/pytle (litry/účastník systému/rok) a úrovně třídění.

 

 1. PZNsO rok je období, za které je prováděn výpočet eko bodů.

 

 

Eko body

 

 1. V rámci PZNsO jsou stanoveny tři druhy eko bodů:
 1. eko body za třídění odpadů (zkráceně-body třídění BT),
 2. eko body za efektivní využívání nádob a pytlů (zkráceně-body využívání BV),
 3. eko body za snižování produkce odpadů (zkráceně-body snižování BS).

 

 1. Eko body za třídění odpadů jsou udělovány za obsloužené vybrané odpady (papír, plast případně plast nápojovými kartony, kovové obaly, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk), které splnily podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad. Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad tvoří přílohu č. 8 těchto pravidel.  Eko body za obsloužený kontejner jsou udělovány v závislosti na zaplněnosti kontejneru (poloviční zaplněnost = 50 % eko bodů).

 

 1. Výše eko bodů za třídění odpadů je stanovena v příloze č. 4 těchto pravidel.

 

 1. Součet získaných eko bodů za třídění odpadů je dělen počtem aktivních účastníků systému daného stanoviště, přičemž maximální možný počet eko bodů za třídění odpadů činí 25 eko bodů na jednoho účastníka systému za rok.

 

 1. Podmínkou pro udělení eko bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a eko bodů za snižování produkce odpadů danému stanovišti:
  1. je vyplněný a přes odpadový účet nebo na obecní úřad odeslaný odpadový dotazník,
  2. je potvrzená inventura stanoviště,
  3. je minimálně jedna za rok obsloužená sběrná nádoba nebo pytel s tříděným plastem nebo s tříděným papírem nebo s tříděným bioodpadem a jedna za rok obsloužená sběrná nádoba nebo pytel se směsným odpadem. Stanovištím, která za rok nevyprázdní ani jednu sběrnou nádobu nebo pytel se směsným odpadem, se bude počítat průměrná produkce směsného odpadu v obci.

 

 1. Odpadový dotazník se vyplňuje jednorázově při zapojení do PZNsO a je platný po celou dobu trvání PZNsO s možností čtvrtletní aktualizace. Odpadový dotazník je pro aktualizované čtvrtletí platný, je-li odeslán během první poloviny tohoto čtvrtletí - např. je-li odpadový dotazník odeslaný až v březnu (čili v druhé polovině 1. čtvrtletí), bude platný až pro druhé čtvrtletí.

 

 1. Inventura stanoviště:
  1. musí být potvrzena správnost a úplnost vyplněných údajů,
  2. musí obsahovat pravdivé identifikační údaje o všech sběrných nádobách, které jsou na daném stanovišti používány, a o všech účastnících systému daného stanoviště,
  3. musí být opakovaně potvrzena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k jakékoli změně identifikačních údajů.

 

 1. O výši eko bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a eko bodů za snižování produkce odpadů rozhoduje:
  1. roční celkový objem obsloužených nádob a pytlů přepočtený na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby/pytle a úroveň třídění,
  2. níže uvedené individuální podmínky eko bodů,
  3. časové období plnění individuálních podmínek (jiné eko body budou připsány stanovišti, které třídí např. bioodpad celý rok, a jiné eko body budou připsány stanovišti, které třídí bioodpad např. jen půl roku – výše eko bodů je přímo úměrná času tj. čtvrtletí je rovno čtvrtině eko bodů),
  4. časové období platného odpadového dotazníku a inventury stanoviště (jiné eko body budou připsány stanovišti, které má platný odpadový dotazník celý rok, a jiné eko body budou připsány stanovišti, které má platný odpadový dotazník např. jen půl roku – výše eko bodů je přímo úměrná času tj. čtvrtletí je rovno čtvrtině eko bodů).

 

 1. Eko body za efektivní využívání nádob a pytlů jsou uděleny do výše 60 % za třídění bioodpadu, 25 % za třídění skla a 15 % za třídění textilu z maximálního ročního počtu eko bodů za efektivní využívání sběrných nádob a pytlů, která tvoří přílohu č. 5 těchto pravidel. Zda je bioodpad, sklo a textil tříděn, se posuzuje na základě platného odpadového dotazníku a namátkových kontrol nádob/pytlů se směsným odpadem.

 

 1. Eko body za snižování produkce odpadů jsou uděleny do výše 20 % za každý způsob snižování produkce odpadů uvedený v odpadovém dotazníku z maximálního ročního počtu eko bodů uvedeného v tabulce s názvem Maximální roční počet eko bodů za snižování produkce odpadů, který tvoří přílohu č. 6 těchto pravidel. Do odpadového dotazníku je možné uvést celkem pět způsobů snižování produkce odpadů (5 způsobů =100 % eko bodů z maximálního ročního počtu eko bodů).

 

 1. Připsané eko body za daný PZNsO rok budou účastníkovi systému přiděleny formou úlevy na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v následujícím roce a to dle platné obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak, že se na konci roku stanoví hodnota jednoho eko bodu nebo se použije hodnota eko bodu předchozího roku a touto hodnotou se vynásobí všechny eko body připsané účastníkům systému daného stanoviště.

 

 1. Úleva na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů získaná dle těchto pravidel může činit maximálně 70 % výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného na následující rok.

 

 1. PZNsO rok je stanoven na období od 1. 10. předchozího roku do 30. 9. daného roku.

 

 1. Druhý měsíc následujícího PZNsO roku, tj. listopad daného roku je stanoven jako měsíc reklamací. V tomto měsíci mohou občané podávat reklamace, např. mohou žádat o doplnění nenačtených obsloužených nádob či pytlů. Po uplynutí tohoto měsíce nebudou už reklamace přijímány, tzn., celkové roční úlevy na poplatku není možné jakkoli měnit či upravovat.

 

 1. Každý účastník systému má právo nahlížet na uživatelský odpadový účet svého stanoviště prostřednictvím webových stránek www.mojeodpadky.cz.

 

 

Přílohy

 

Součástí této Pravidla je:

 • Příloha č. 1 – Odpadový dotazník zde ke stažení
 • Příloha č. 2 – Inventura stanoviště zde ke stažení
 • Příloha č. 3 – Způsoby snižování produkce odpadů zde ke stažení
 • Příloha č. 4 – Eko body za třídění odpadů zde ke stažení příloha č. 4, 5, a 6
 • Příloha č. 5 – Maximální roční počet eko bodů za efektivní využívání nádob a pytlů
 • Příloha č. 6 – Maximální roční počet eko bodů za snižování produkce odpadů
 • Příloha č. 7 – Návod jak třídit vybrané odpady zde ke stažení
 • Příloha č. 8 – Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad zde ke stažení

 

 

Veškeré změny a doplňky pravidel PZNsO schvaluje zastupitelstvo obce Polepy.

 

V Polepech dne 11. 9. 2017

 

 

 

Ing. Irena Kučerová                                                                          Ing. Rostislav Vodička

         místostarosta                                                                                        starosta

 

[1] Objem odevzdaného pytle je počítán jako 120 litrů a to i v případě, použije-li uživatel systému jiný pytel než dodaný městem.

Vyvěšeno: 1. 10. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zpět